VÝTVARNÝ OBOR


VÝTVARNÁ TVORBA

VÝTVARNÁ TVORBA
P L O Š N Á P R O S T O R O V Á

              Literárně dramatický obor   V Ý T V A R N Á   M U L T I M E D I Á L N Í

     DSC 8977 pribehymore

Studium ve výtvarném oboru provází děti s výrazným zájmem o výtvarný projev propracovaným systémem vzdělávání od dětství až do dospělosti. Je zaměřeno nejen na výuku dovedností, ale především na rozvoj dětské tvořivosti, cítění a myšlení. Pedagogové se snaží otevřít svým žákům „okno“ do neustále se měnícího světa moderního vizuálního umění prostřednictvím jejich pravidelné intenzivní tvorby a hledáním souvislostí v dějinách výtvarného umění. O tom, že tato společná snaha učitelů i žáků výtvarného oboru přináší své dobré ovoce, svědčí mj. celá řada ocenění v domácích i zahraničních výtvarných soutěžích. Absolventi jsou připraveni úspěšně složit talentové zkoušky na střední a vysoké umělecké školy s výtvarným zaměřením, kde někteří v uměleckém studiu pokračují. Všem absolventům dává studium výtvarného oboru podněty, impulsy a znalosti, které obohacují jejich život o radost z vnímání podivuhodného světa umění a jsou prostředkem pro jejich vlastní umělecké vyjadřování.

Žáci ZUŠ Terezie Brzkové mohou volit ze tří studijních zaměření výtvarného oboru:

Studijní zaměření Výtvarná tvorba plošná
Náplní studia je převážně kresba, malba a grafika. V menší míře se žáci věnují prostorovému vytváření z různých materiálů. Seznamují se také s historickým vývojem výtvarného umění, osobnostmi a výtvarnými uměleckými směry.

Studijní zaměření Výtvarná tvorba prostorová
Těžištěm práce v tomto studijním zaměření je modelování a tvarování plastik převážně z keramické hmoty, ale i dalších materiálů, tvorba užité keramiky. Studium doplňuje kresba a malba zaměřená na sochařskou přípravu, grafika, výtvarné experimenty a dějiny výtvarného umění.

 

Studijní zaměření Výtvarná a multimediální tvroba
Zahrnuje práci výtvarnou plošnou i prostorovou, práci s digitální technikou (digitální fotoaparát, PC, software k postprodukci fotografií a filmu a jeho ozvučení). Seznamuje žáky s animací ploškovou, kreslenou, reliéfní, animací předmětů a materiálů, loutek a plastelíny, pixilací. Žáci se seznamují s historickým vývojem výtvarného umění a jeho osobnostmi.