Obory

 

Jedním z jazyků, jimiž se umění vyjadřuje, je hudba. Snahou všech pedagogů ZUŠ Terezie Brzkové je předat žákům takové vědomosti a dovednosti, které jim umožní prostřednictvím hudby vnímat svět kolem sebe, vyjadřovat širokou škálu obrazů a emocí, které jsou ukryté v hudbě všech epoch a žánrů, či samostatně s hudebními prostředky pracovat. Se stopami naší práce se setkáváme na řadě úrovní – naši absolventi působí jak v profesionálních hudebních institucích (např. Plzeňská filharmonie, Divadlo J.K.Tyla, různé základní umělecké školy, konzervatoře atd.), tak v mnoha amatérských hudebních uskupeních. Potkáváme se s nimi jako s kultivovanými posluchači i na koncertech či divadelních představeních. V neposlední řadě pak naši bývalí žáci v roli rodičů přivádějí své děti, aby i jim umožnili proniknout do světa hudby.
Při studiu hudby se rozvíjí nejen citová, ale též rozumová a morální složka osobnosti žáka. V celém komplexu disciplin má své místo jak výchova individuálních výrazových a technických dovedností každého instrumentalisty a zpěváka, tak pronikání do struktury hudby v jejích historických a stylových obměnách v rámci hudební teorie.