Aktuality

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznamují protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Krajský úřad Plzeňského kraje, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.
Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň Iva Vainarová určila příslušnou osobu za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Petru Křížkovou a Dagmar Randovou (dále jen „příslušné osoby“). Telefonický kontakt na příslušnou osobu:+420 377 384 291, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:


1. Písemně

a) elektronicky (viz odkaz pod textem „Podat oznámení“ s interaktivním formulářem pro podání oznámení)
b) v listinné podobě zaslat na adresu:

ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň
Terezie Brzkové 33
318 00 Plzeň

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby Petry Křížkové nebo Dagmar Randové“

2. Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:

a) telefonicky na telefonním čísle +420 377 384 291
b) příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:

pondělí - čtvrtek: od 09:00 hodin do 11:00 hodin (D. Randová)

středa: od 14:00 hodin do 16:00 hodin (P. Křížková)Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) Zákona.

Podat oznámenís interaktivním formulářem pro podání oznámení)

  AKCE ŠKOLY

Banner Klasifikace