Úřední deska

 

Úřední deska

Úřední deska

 

Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008):

1.   Název

Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33

2.   Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a vychovy. Organizace vykonává činnost školy – základní umělecká škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákova č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená do dobu neurčitou.

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň (www.kr-plzensky.cz)

3.   Organizační struktura:

IZO 045335851

-viz organizační řád školy

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33, 318 11 Plzeň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: je shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny: St: 14:00 – 15:30, Pá: 10:00 – 11:30

4.4 Telefonní čísla: 377 380 468, 775 989 822

4.5 Číslo faxu: 377 380 468

4.6 Adresa internetové stránky: www.zustb.cz

4.7 Adresa e-podatelny: Škola nemá zřízenou elektronickou podatelnu

4.8 Další elektronické adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.9 Datová schránka: ID ihh77j

5. Případné platby lze poukázat:

na číslo účtu: 1063008784/5500

6. IČO: 453 35 851

7. DIČ: ---

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

V ředitelně školy jsou k dispozici hlavní dokumenty školy:

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (sedmiletý a čtyřletý program pro I. a II. stupeň studia zpracovaný podle RVP ZUV)

- Školní řád

- Organizační řád

- Výroční zpráva o činnosti školy:

 

 

8.2 Rozpočet školy

Rozpočet školy 2020 2021
Investiční dotace celkem 0,-Kč 0,-Kč
Na provozní výdaje 3 022 387,-Kč 3 643 327,-Kč

 

 

 

 

U každé žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně:
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
Informace týkající se ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33, 318 11 Plzeň  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.: žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
Informace týkající se ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33, 318 11 Plzeň:  žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Směrnice školy o svobodném přístupu k informacím:

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky školy, a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Plzeňského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 301 00. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti jsou k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy.

13. Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: viz Směrnice školy k svobodnému přístupu k informacím

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: ---

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: ---

16.2 Výhradní licence: ---

17. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33 ©2019